Saturday, 6 June 2009

உலகில் ஒரே ஒரு நிமிடத்தில்


38 புயல்கள் உருவாகின்றன
68 கார்கள் உற்பத்தியாகின்றன
100 பேர் மரணமடைகிறார்கள்
114 குழந்தைகள் பிறக்கின்றன
700 தொன் இரும்பு அகழ்ந்து எடுக்கப்படுகின்றது
850 மைல் தூரம் புவி தன்னைத்தானே சுற்றுகின்றது
3000 தொன் நிலக்கரி எடுக்கப்படுகிறது
4600 பாத அணிகள் தைக்கப்படுகின்றன
14000 தொன் உணவு உண்ணப்படுகின்றது
35000 தொன் நீர் கடலில் கலக்கிறது
580,000 தொலை பேசி மணிகள் ஒலிக்கின்றன
6,00,000 சிகரெட்கள் புகைக்கபடுகின்றன

No comments:

Post a Comment